Desvios exhibition view at Simon Preston, New York 8 Set - 30 Oct 2016